2006 - Zápis z ustavující valné hromady

 

 

 

 

SLH

Spolek létajících horalů

IČO:  2701 4771

ul.Nová 338  Rapotín   788 14

 

Výkonná rada:

 

Tomáš Prokop    602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navrátil Aleš       608 432 367   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vymazal Ondřej  603 768 343   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert      777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Zápis z ustavující valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

 

 

konané dne 4. února 2006 v sále restaurace "Pod Kamencem" v Hraběšicích

 

prezentace účastníků ukončena v 17:07 hodin

 

účastníci: dle připojeného seznamu (seznam pravděpodobných členů spolku)

 

Po ukončení prezentace Členové přípravného výboru Aleš Navrátil - seznámil s programem valné hromady a Tomáš Prokop - osvětlil význam založeného SLH, které si klade za cíl legalizaci závěsného a paraglidingového létání v Jeseníkách, zejména pak v lokalitě Kamenec (u Mravenečníku) a dalších činností v souladu s čl. 3 stanov SLH.

 

Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: Jiřina Beňová, Martin Vávra a Věra Kubíková. Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 32 účastníků a je usnášeníschopná.

 

V tajném hlasování přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

 

1. Tomáš Prokop - 25 hlasů - předseda výkonné rady

2. Aleš Navrátil - 20 hlasů - místopředseda výkonné rady

3 Ondřej Vymazal - 13 hlasů - hospodář sdružení

4. Robert Berka - 12 hlasů - 4. člen výkonné rady

 

Po většinovém odsouhlasení byly členové VMK postoupeni jako členové návrhové komise (dále jen „NK").

 

Na výzvu Aleše Navrátila se k podobě stanov SLH vyjádřil Petr Lindovský. Poukazuje na skutečnost, že provoz SLH není "zadarmo" a vyzval přítomné k zamyšlení nad výší členského příspěvku.

 

Tomáš Prokop přítomným sdělil, že jeho vizí je zhruba roční činnost sdružení k ověření jeho smyslu a výši členského příspěvku navrhuje ve spíše symbolické výši. Poté přítomní jednomyslně odhlasovali roční výši členského příspěvku 100,- Kč. Příspěvky byly vybrány hospodářem Ondřejem Vymazalem.

 

Na návrh z pléna byla navržena možnost zastupování na valné hromadě. Byl navržen další bod stanov:

Rozšíření : Pokud se některý člen nemůže zúčastnit valné hromady, může být zastupován jiným členem, který má písemnou plnou moc od člena, který se nemůže valné hromady zúčastnit. Schváleno jednohlasně.

Pozn.-nutno prověřit právní správnost (velmi lehce zneužitelné – zkušenost z LAAČR a Aeroklubů ČR)

Nutné omezení na max. dvě plné moci na člena a usnášenischopnosti jen při 2/3 všech členů  VH - fyzicky přítomných.

 

Proběhla diskuze na téma názvu sdružení, že jeseníky by měly být v názvu, nebo že spolek je příliš familiérní pro úřady. Žádná změna však nebyla odsouhlasena.

 

Tomáš Kubrt Prokop informuje o pravidlech na Kamenci, která jsou umístěna u Tetřeví chaty a  na součastně jediném – dočasně legalizovaném startovišti z lesní cesty-rampy pro ZL. 

 

Tomáš Prokop informuje o povolenkách, kterých je deset, není možnost přenosnosti, ani rozšíření. Seznam povolenek bude umístěn na webovky i s čísly, aby se před výjezdem domluvili . Valná hromada pověřuje Představenstvo jednáním o rozšíření povolenek na větší počet.

Detailní informace o cestě k legalizaci startovišť podává pan Záboj Hrázský.Vysvětluje problematiku celého procesu a již započaté  kroky k této legalizaci. 

 

Byl vznesen požadavek na vytvoření průkazek.

Návrh na průkazky sdružení byl zamítnut.

 

Valná hromada hlasovala o přijetí stanov, které budou doplněny bodem o zastupování a změnou čl. 4:

změna čl. 4, odst 3) na znění:

3) Členství zaniká

a) vystoupením člena ze spolku, a to na základě jeho písemného oznámení adresovaného výkonné radě

b) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov spolku, a to na základě rozhodnutí výkonné rady

c) úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby

 

Stanovy byly přijaty jednohlasně.

 

Oficiální část ustavující valné hromady byla ukončena.