2009 - Zápis z pravidelné valné hromady

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

konané dne 16. ledna 2009 v restauraci "Pod Kamencem" v Hraběšicích

prezentace účastníků ukončena v 19:00 hodin

účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

1. ZAHÁJENÍ

Po ukončení prezentace a úvodu  předseda Tomáš Prokop  seznámil členy s programem valné hromady.

2. Volba výkonné rady a kontrolní komise\VH

Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: J.Beňová, M. Staroveský a J.Schneider . Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 27 členů a tím je valná hromada usnášení schopná.

V tajném hlasování přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

1. Tomáš Prokop – 21 hlasů - předseda výkonné rady

2. Robert Berka - 19 hlasů - místopředseda výkonné rady

3. Kamil Sohr - 18 hlasů – 3. člen výkonné rady

4. Markéta Jezerská - 15 hlasů - 4. člen výkonné rady - hospodář spolku

Po většinovém odsouhlasení byli členové VMK postoupeni jako členové návrhové komise .

Dále bylo přistoupeno k tajné volbě kontrolní komise. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

1. Libor Bryx – 17 hlasů – předseda kontrolní komise.

2. Miloš Gehrk – 15 hlasů – člen kontrolní komise.

3. Marek Pach – 11 hlasů – člen kontrolní komise.

3. Stav startovních ploch.

Tomáš Prokop přítomné seznámil snynějším stavem startovišť po provedených terénních úpravách a odstranění starých kovových ramp. Dále barvitě nastínil jak by měly práce na startovišti pokračovat v letošním roce.

4. Finační kalkulace loňského roku..

Předseda seznámil přítomné se stavem účtu spolku SLH. Po předložení všech podkladů a sečtení nákladů na provoz a údržbu startovišť a se zaplacením všech poplatků nutných k provozu spolku za rok 2008 je na účtě …..zero.

5. Výše členských příspěvků.

Po předběžném sečtení  nákladů na letošní rok 2009, a počtu členů spolku byl předložen návrh na ponechání výše členských příspěvků na 400.-Kč.

Dále byl předložen návrh na výši členských příspěvků pro tzv. nelétajícího člena spolku ve výši 100.-Kč. O tom bylo provedeno hlasování.

Pro                  26

zdržel se          0

proti                1

6. Povinnosti člena SLH, brigády..

V loňském roce odsouhlasená povinnost členů, účast na brigádě, nebyla všemi členy dodržena, což bylo způsobeno vyhlášením pouze dvou ze tří brigád. Bylo dohodnuto že se nebudou členové, kteří se brigád nezúčastnily nijak sankcionovat.

Pro letošní rok se přihlásil pan Petr Balcárek jako brigádnický referent a bude tímto obstarávat včasné seznámení členů s termínem a druhu prací při jednotlivých brigádách.

7. Povolenky k výjezdu na startoviště.

V letošním roce bude vydávání povolenek k výjezdům na startoviště fungovat dle pravidel schválených při loňské VH. Proto je zapotřebí předat loni vystavené povolenky k prodloužení a zaplatit 100,-Kč. Ti co mají zájem o povolenku novou, musí předat potřebné údaje, a zaplatit 100.-Kč na účet spolku do konce února. Vystavení povolenek má na starosti Robert Berka.

7. Otázka startovného na startovištích.

Opět byl přednesen návrh na výběr startovného. Po diskusi vedené k tomuto tématu se VH shodla na tom, že se startovné vybírat nebude a budeme se řídit pravidly dohodnutými  při minulé VH.