2012 - Zápis z pravidelné valné hromady


clip_image002

SLH

Spolek
létajících horalů
IČO:  2701 4771
Hraběšice
54, 788 15 HraběšiceVýkonná rada:
Tomáš Prokop      602 133 793 tomas.prokop(@)elzel.cz
Berka Robert        777 621 828 berousfly(@)seznam.cz
Bryx Libor            774 240 466
Miloš Gehr            774 558 663Zápis z pravidelné valné hromady
občanského sdružení
"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

konané dne 3. února 2012 v restauraci "Pod Kamencem" v Hraběšicích
Valná hromada zahájena v 17:00 hodin dle oficiální pozvánky prezentace účastníků ukončena v 17:30 hodin účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

1. ZAHÁJENÍ
Po ukončení prezentace a úvodu Tomáš Prokop seznámil členy s programem valné hromady (VH).
Představil nové členy, kteří podali přihlášku v roce 2011, a konstatoval, že dosavadní výkonná rada nemá námitek k přijetí těchto nových čelenů dle stanov.
Dále přítomné seznámil s dosaženými úkoly a vytýčil úkoly roku následujícího, které bude muset nově zvolená výkonná rada řešit při správě spolku.

2. Volba výkonné rady a kontrolní komise VH
Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: Vysloužil Ladislav, Horák Pavel, Šubrt Jaroslav. Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 23 členů (17:30) a tím je valná hromada po vyčkávání 30 minut od zahájení usnášení schopná.
V tajném hlasování bylo přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:
1. Tomáš Prokop – 22 hlasů - předseda výkonné rady
2. Robert Berka - 21 hlasů - místopředseda výkonné rady
3. Libor Bryx  - 16 hlasů – 3. člen výkonné rady
4. Miloš Gehr - 13 hlasů - 4. člen výkonné rady – webmaster a hospodář spolku
Dále bylo přistoupeno k tajné volbě kontrolní komise. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:  
1.Pavel Horák (Lálin :-) – 19 hlasů – předseda kontrolní komise.
 2.Záboj Hrázský – 14 hlasů – člen kontrolní komise. 
3.Šubrt Jaroslav (Béďa :-) – 9 hlasů – člen kontrolní komise.

 3. Změna stanov SLH (v příloze zápisu VH 2012)
Tomáš Prokop přítomné obeznámil s potřebou změny, doplnění stanov o některé zásadní body.
Jednotlivé změny argumentoval a požádal o odhlasování změn. Veškeré jím navrhnuté změny byly většinově odsouhlaseny.
Hlasování o změně stanov jako celku hlasování se zúčastnilo 24
pro                                24
zdržel se                        0
proti                                0

4. Hospodářská situace SLH .
Tomáš Prokop přítomné seznámil s hospodařením spolku v roce 2011 – mírně přebytkový rozpočet. Zůstatek – finanční rezerva po zaplacení nájmu a zákonných poplatků r. 2011 je dostačující. Dále byly nastíněny výdaje roku 2012 k udržení dosavadních st. ploch.

5. Návrh dalšího možné strategie financování sdružení.
Po seznámení členů s novinkami,  možnostmi a  podmínkami vedoucí ke změně financování spolku, bylo hlasováním zvoleno dosavadní způsob financování z členských příspěvků.  Možnost financování z jiných zdrojů nebylo úplně zavrženo, ale z důvodu složitější a časově náročné administrativě a neochotě širší členské základny se této možnosti získávání financí aktivitě věnovat bylo od výběru startovného v roce 2012 upuštěno.
Hlasování o finanční strategii na rok 2012 – financování dočasným způsobu z členských příspěvků hlasování se zúčastnilo 31
pro                                24
zdržel se                        3
proti                                4

6. Projednání výše členských příspěvků.
Bylo nastíněno finanční potřeby spolku s dlouhodobým výhledem a navrženy příspěvky členů spolku na rok 2012 ve výši 600 Kč.
Hlasování o členském příspěvku na rok 2012 …. 600. -Kč.:
hlasování se zúčastnilo 33
pro                  27
zdržel se          1
proti                  5
Odhlasováno: výše členských příspěvků pro rok  2012  je 600. -Kč.

7. Povolenky k výjezdu na startoviště.
Tomáš Prokop zopakoval účastníkům  VH podmínky, za jakých se doposud vydávaly povolenky k výjezdu na startoviště na Kamenci. Požádal o včasné vrácení povolenek k jejich prodloužení a konstatoval, že budeme opět žádat o prodloužení těchto povolenek.

8. Pracovní povinnost členů.
Bylo diskutováno zavedení povinné pracovní povinnosti do stanov spolku a související administrativa. Po této diskusi nebylo nalezeno kompromisní  řešení a tudíž o tomto tématu nebylo ani hlasováno. V diskusi se nabídli  členové  Petr Kutal a Záboj Hrázský k organizaci brigád k úpravě startoviště na Kamenci. Po rekonstrukci přístupové cesty LČR v roce 2011, bude nutné před zahájením letové sezóny 2012 startoviště pod lesní cestou upravit. Organizaci a svolání brigády je plně v kompetenci již zmíněných členů, kteří vyhlásí brigádu po zpřístupnění startoviště na jaře.

Oficiální část valné hromady byla tímto ukončena a bylo přistoupeno ke konzumaci guláše a rozličných nápojů Usmívající se.


Zapsal: KUBRT

Příloha:
STaNOVY 
„SLH - spolek
létajících horalů“
Část I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Obsah a cíl
1) „SLH - spolek létajících horalů“ byl založen podle zákona č.83/90 Sb., jehož cílem je  podpora a rozvoj paraglidingu a závěsného létání.
Čl. 2
Identifikace
sdružení
1) Název sdružení: SLH – spolek létajících horalů
2) Sídlo sdružení: Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice Nová 338, Rapotín 788 14
3) Působnost: v rámci celé ČR
Čl. 3
Předmět činnosti
- Jednání s majiteli pozemků, na kterých se nachází startovací a přistávací plochy.
- Zřizování a údržba startovacích a přistávacích ploch.
- Zřizování a údržba dalších zařízení sloužících paraglidingu a závěsnému létání.
- Ochrana životního prostředí kolem startovišť a přistávacích ploch a snížení ekologických a majetkových škod způsobovaných neorganizovaným rozvojem létání.
- Jednání s Leteckou amatérskou asociací ČR, jež zastřešuje paragliding a závěsné bezmotorové létání.
- Vyhledávání a získávání grantových prostředků na rozvoj podmínek pro paragliding a závěsné létání.
- Vyhledávání a získávání dalších finančních i nefinančních prostředků na rozvoj podmínek pro paragliding a závěsné létání.
- Rozvíjení mezinárodní spolupráce.
Část II.
ČLENSTVÍ A PODMÍNKY
ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
Čl. 4
Vznik a zánik
členství
1) Členem sdružení se může stát kterákoli fyzická a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov sdružení a s cíli a podá písemnou přihlášku výkonné radě.
2) Členství vznikne na základě rozhodnutí výkonné rady
3) Členství zaniká rozhodnutím výkonné rady:
a) na základě vlastní žádosti člena
b) při nedodržování základních pravidel dle čl. 6
c) pro další hrubé porušení stanov
d) úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby
Čl. 5
Práva členů
sdružení
1) Základními právy členů sdružení je zejména:
a) účastnit se aktivně činnosti sdružení
b) volit a být volen do orgánů sdružení po jednom kalendářním roce členství ve spolku, při hlasování valné hromady má právo 1 hlasu
c) navrhovat konkrétní akce a aktivity sdružení
d) realizovat prostřednictvím akcí a aktivit sdružení své zájmy a záměry, pokud budou V souladu se zájmy a záměry sdružení, avšak jen po odsouhlasení výkonné rady sdružení případně valné hromady spolku.
e) nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku a prostředků sdružení
e) při hlasování valné hromady má právo 1 hlasu
Čl. 6.
Povinnosti členů
sdružení
1) Základními povinnostmi členů sdružení je zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí výkonné rady či valné hromady
b) vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení
c) propagovat a prosazovat zájmy sdružení mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám
2) Podílet se na financování provozu sdružení, platit pravidelné členské příspěvky stanovené Valnou hromadou pro kalendářní rok, vždy do konce března příslušného roku
3) Kontrolovat a provádět činnost vedoucí k naplnění dohodnutých pravidel při správě startovišť ve správě spolku (odsouhlasení -zápis z VH)
a) kontrola uhrazení startovních poplatků
b) výběr poplatků
c) pozitivní prezentování dohodnutých pravidel a letového řádu mezi leteckou veřejností
4) Plnit podmínky pracovní povinnosti spolku příslušného roku (odsouhlasení -zápis z VH)
5) Povinností členů sdružení mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena na základě rozhodnutí výkonné rady a valné hromady.
Část III.
ORGÁNY SDRUŽENÍ
Čl. 7
Vymezení orgánů
sdružení
1) Orgány sdružení jsou:
a)  valná hromada
b)  výkonná rada
c)  předseda sdružení
d)  místopředseda sdružení
f)  kontrolní komise sdružení
Čl. 8
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen sdružení má při hlasování valné hromady jeden hlas.
2) Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) přijímat, měnit a doplňovat stanovy sdružení
b) potvrzovat rozhodnutí výkonné rady
c) rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků
d) volit a odvolávat členy výkonné rady a kontrolní komisi sdružení a kontrolovat jejich činnost
e) schvalovat roční rozpočet sdružení a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků
f) rozhodovat o nabytí a převodu majetku a o jeho využití
g) schvalovat jednotlivé akce a aktivity sdružení
h) schvalovat případnou spolupráci třetích osob na realizaci akcí a aktivit sdružení
ch) volit ze zvolených členů výkonné rady tajnou písemnou volbou předsedu, dva místopředsedy a hospodáře sdružení na dobu 1 roku
i) odvolávat předsedu, místopředsedy a hospodáře sdružení
3) Valnou hromadu svolává výkonná rada jedenkrát za 12 měsíc.
4) Valnou hromadu svolává výkonná rada nejpozději do 1 měsíce, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů sdružení.
5) Z jednání musí být pořízen zápis, do kterého má nárok nahlédnout každý člen valné hromady.
6) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pokud svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, koná se náhradní Valná hromada se stejným programem o půl hodiny později oproti hodině uvedené na
Pozvánce na předcházející Valnou hromadu, která nebyla usnášeníschopnou. Tato náhradní Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 10 členů sdružení.
7) Platného rozhodnutí je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení.
Čl. 9
Výkonná rada
1) Výkonná rada řídí činnost sdružení tak, aby byly zajištěny cíle a poslání sdružení.
2) Výkonná rada má 4 členy a je volena na dobu jednoho roku. V případě odstoupení člena výkonné rady, může být kooptován jeho nástupce, kterého musí potvrdit nejbližší valná hromada.
3) Výkonnou radu svolává předseda, dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
4) Schvaluje směrnice hospodaření a rozhoduje o uvolnění finanční podpory na projekt, který byl výkonnou radou vybrán.
5) Je povinna zabývat se podněty a návrhy členů a pravidelně je pololetně informovat o činnosti sdružení.
Čl. 10
Předseda výkonné
rady
1) Předseda VR je statutárním zástupcem sdružení. Jedná na venek jménem sdružením.
2) Předsedu VR volí valná hromada na dobu 1 roku. Tento orgán sdružení jej rovněž Odvolává.
3) Do věcné působnosti předsedy VR patří zejména:
a) svolávat valnou hromadu a výkonnou radu
b) je povinen svolat členy VR do 1 měsíce, pokud o to požádá nejméně 1/3 VR
c) jednat jménem sdružení s třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za sdružení
d) zajišťovat vedení účetnictví sdružení, zodpovídá za majetek a hospodaření sdružení
e) organizovat práce při zániku sdružení
Čl. 11
Místopředseda
výkonné rady
1) Místopředseda VR plní funkci
předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy sdružení.
2) V době nepřítomnosti je zastupován jím pověřeným členem VR.
Čl. 12
Hospodář sdružení
1) Řídí hospodářskou a finanční agendu sdružení.
2) Zabývá se hospodařením, správou majetku, kontrolou účelného vynakládání finančních prostředků a jiného majetku sdružení.
3) Navrhuje směrnice hospodaření a předkládá je ke schválení VR.
4) Předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za minulé období.
Čl. 13
Kontrolní komise
sdružení
1) Kontrolní komise sdružení je kontrolním orgánem sdružení, která odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
2) Členové kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
3) Členové kontrolní komise nemohou být zároveň členy jiných orgánů sdružení mimo pracovní skupinu.
4) Kontrolní komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá schválením nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5) Kontrolní komise ve své činnosti provádí zejména:
a) dohled nad dodržováním stanov a obecně závazných předpisů v činnosti sdružení
b) prověřování stížností a oznámení
c) zpracování návrhů opatření k nápravě zjištěných nedostatků
d) kontrolu plnění úkolů z usnesení valné hromady a výkonné rady
e) kontrolu hospodaření, účtů a majetku sdružení
f) nejpozději k 31. 3. příslušného roku zpracování a předání písemné zprávy o výsledku kontroly hospodaření sdružení za rok předchozí do zasedání předsednictva sdružení
6) Kontrolní komise je tříčlenná a je volena na dobu 1 roku.
7) Členové VR jsou povinni poskytnout členům kontrolní komise potřebné informace.
Část IV.
PRAVIDLA
HOSPODAŘENÍ
Čl. 14
Majetek sdružení
1) Majetek sdružení činí roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy a granty.
Část V.
ZÁNIK SDRUŽENÍ
Čl. 15
Sdružení zaniká
1) Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění nebo sloučení s jinou organizací a to rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů valné hromady.
2) Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy.
3) Při zániku sdružení jmenuje valná hromada likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku rozhodne valná hromada o jeho vynaložení.
Část VI.
ZMĚNY STANOV
Čl. 16
Pravidla změn
stanov
1) Stanovy sdružení lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady.
2) Návrhy a změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formou a musí být zaslány předsedovi VR a předány 7 dní před zahájením zasedání valné hromady.
3) Po změně nebo doplnění stanov předseda sdružení do 15ti  kalendářních dnů ode dne schválení dodatku zašle tyto změny na vědomí MV ČR.