2013 - Zápis z pravidelné valné hromady

SLH

Spolek létajících horalů

 IČO: 2701 4771

Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice

Výkonná rada:

Tomáš Prokop        602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert       777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bryx Libor           774 240 466Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miloš Gehr            774 558 663   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

 

konané dne 26. ledna 2013 v restauraci "Pod Kamencem" v Hraběšicích

Valná hromada zahájena v 19:00 hodin dle oficiální pozvánky

prezentace účastníků ukončena v 19:45 hodin

účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

Jako hosté: Předseda svazu PG - Aleš Trtil , Axis – Radek Šimoník

1. ZAHÁJENÍ

Po ukončení prezentace a úvodu Tomáš Prokop seznámil členy s programem valné hromady (VH).

Dále přítomné seznámil s dosaženými úkoly a vytýčil úkoly roku následujícího, které bude muset nově zvolená výkonná rada řešit při správě spolku.

2. Volba výkonné rady a kontrolní komise VH

Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: Alina Antošová, Mirek Kubík, Šubrt Jaroslav.

Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 27 členů (19:45) a tím je valná hromada po vyčkávání 30 minut od zahájení usnášení schopná.

Volební a mandátová komise navrhla, aby se hlasovalo o složení Výkonné rady a kontrolní komise a to ve složení jako doposud.VH s tímto návrhem souhlasí.

V hlasování o ponechání Výkonné rady ve složení

     1. Tomáš Prokop – předseda výkonné rady

     2. Robert Berka - místopředseda výkonné rady

     3. Libor Bryx - 3. člen výkonné rady

     4. Miloš Gehr - 4. člen výkonné rady – webmaster a hospodář spolku

A kontrolní komise ve složení:

  1. Pavel Horák (Lálin J) – předseda kontrolní komise.
  2. Záboj Hrázský – člen kontrolní komise.
  3. Šubrt Jaroslav (Béďa J) – člen kontrolní komise.

Hlasovalo:

Pro:24

Proti:2

Zdrželo se: 1

Odhlasováno: složení Výkonné rady a Kontrolní komise v tomto složení bylo přijato.

3. Hospodářská situace SLH .

Tomáš Prokop přítomné seznámil s hospodařením spolku v roce 2012 – mírně přebytkový rozpočet. Zůstatek – finanční rezerva po zaplacení nájmu a zákonných poplatků r. 2012 je dostačující. Dále byly nastíněny výdaje roku 2013 k udržení dosavadních st. ploch.

4. Návrh dalšího možné strategie financování sdružení a akcí se sdružením souvisejících.

Po seznámení členů s novinkami,  možnostmi a  podmínkami vedoucí ke změně  financování spolku, byl zvolen dosavadní způsob financování z členských příspěvků. Možnost financování z jiných zdrojů nebylo úplně zavrženo, ale z důvodu složitější a časově náročné administrativě a neochotě širší členské základny se této možnosti získávání financí aktivitě věnovat bylo od výběru startovného v roce 2013 upuštěno. Předseda svazu PG - Aleš Trtil se vyjádřil k tomuto tématu a možnosti financování ze strany LAA a finanční podpory z grantu MŠMT z programu 5 – státní podpora sportu a podpory ze strany svazu PG. Z důvodů možnosti financování i ze strany svazu PG by bylo dobré znát členství jednotlivých členů SLH ve svazu PG a LAA.

5. Projednání výše členských příspěvků.

Bylo nastíněno finanční potřeby spolku s dlouhodobým výhledem a navrženy příspěvky členů spolku na rok 2013 ve výši 600 Kč.

Hlasování o členském příspěvku na rok 2013 …. 600. -Kč.:

hlasování se zúčastnilo 27

pro                  25

zdržel se          1

proti                1

Odhlasováno: výše členských příspěvků pro rok 2013 je 600. -Kč.

Tyto příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do konce března 2013 a to formou převodu na účet SLH a nebo v hotovosti ale pouze na VH SLH k rukám hospodáře.

6. Povolenky k výjezdu na startoviště a klíče od závory.

Tomáš Prokop zopakoval účastníkům VH podmínky, za jakých se doposud vydávaly povolenky k výjezdu na startoviště na Kamenci. Požádal o včasné vrácení povolenek a klíčů k závoře k jejich prodloužení a konstatoval, že budeme opět žádat o prodloužení těchto povolenek předpokládaná cena 100,- na rok jako doposud. Tyto poplatky budou zaplaceny a stávající povolenky a klíče odevzdány nejpozději do 20.3.2013 Po tomto datu nebudou žádné povolenky vydány ani prodlouženy.

7. Přijetí nových členů SLH.

Předseda SLH představil tři nové členy, kteří podali přihlášku v roce 2012, a konstatoval, že dosavadní výkonná rada nemá námitek k přijetí těchto nových čelenů dle stanov.

VH schválila přijetí nových členů.

Oficiální část valné hromady byla tímto ukončena.

                                                                                                      

Zapsal: KUBRT