2014 - Zápis z pravidelné valné hromady

SLH

Spolek létajících horalů

 IČO: 2701 4771

Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice

Výkonná rada:

Tomáš Prokop        602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert       777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bryx Libor           774 240 466Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miloš Gehr            774 558 663   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

 

konané dne 7. února 2014 v restauraci "Pod Kamencem" v Hraběšicích

Valná hromada zahájena v 19:00 hodin dle oficiální pozvánky

prezentace účastníků ukončena v 19:30 hodin

účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

1. ZAHÁJENÍ

Po ukončení prezentace a úvodu Tomáš Prokop seznámil členy s programem valné hromady (VH).

Představil nové členy, kteří podali přihlášku v roce 2014, a konstatoval, že dosavadní výkonná rada nemá námitek k přijetí těchto nových čelenů dle stanov.

Dále přítomné seznámil s dosaženými úkoly a vytýčil úkoly roku následujícího, které bude muset nově zvolená výkonná rada řešit při správě spolku.

2. Volba výkonné rady a kontrolní komise VH

Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: Alina Antošová, Michal Maťo, Jaroslav Šubrt. Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 32 členů (20:30) a tím je valná hromada po vyčkávání 30 minut od zahájení usnášení schopná.

        

V tajném hlasování bylo přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

     1. Tomáš Prokop – 28 hlasů - předseda výkonné rady

     2. Robert Berka - 24 hlasů - místopředseda výkonné rady

     3. Libor Bryx - 13 hlasů – 3. člen výkonné rady

     4. Miloš Gehr - 15 hlasů - 4. člen výkonné rady – webmaster a hospodář spolku

Dále bylo přistoupeno k tajné volbě kontrolní komise. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

  1. Šubrt Jaroslav (Béďa J) – 17 hlasů – předseda kontrolní komise.
  2. Pavel Horák (Lálin J) – 14 hlasů – člen kontrolní komise.
  3. Záboj Hrázský – 12 hlasů – člen kontrolní komise.

3. Hospodářská situace SLH .

Tomáš Prokop přítomné seznámil s hospodařením spolku v roce 2013 – mírně přebytkový rozpočet. Zůstatek – finanční rezerva po zaplacení nájmu a zákonných poplatků r. 2014 je dostačující. Dále byly nastíněny další možné výdaje roku 2014 k udržení dosavadních startovacích ploch.

4. Návrh dalšího strategie financování sdružení a vytvoření finanční rezervy k možnému vyřízení prodloužení nájmů a užívání ploch (povolení končí již na jaře roku 2016)

Po seznámení členů s novinkami,  možnostmi a  podmínkami vedoucí ke změně  financování spolku, bylo hlasováním zvoleno dosavadní způsob financování z členských příspěvků. Dále byla nastíněna problematika prodloužení povolení na další období a vhodnost vytvoření dostatečné finanční rezervy k vyřízení nutné administrativy a pravděpodobného zdražení poplatků (vyjmutí z plnění funkce lesa atd.)

Hlasování o finanční strategii na rok 2014 – financování dočasným způsobem z členských příspěvků    

hlasování se zúčastnilo 32

pro                               28

zdržel se                         3

proti                               1

5. Projednání výše členských příspěvků.

Byly nastíněny finanční potřeby spolku s dlouhodobým výhledem a navrženy příspěvky členů spolku na rok 2014 ve výši 500 Kč.

Hlasování o členském příspěvku na rok 2014 …. 500. -Kč.:

hlasování se zúčastnilo 30

pro                              29

zdržel se                         1

proti                                 0

Odhlasováno: výše členských příspěvků pro rok 2014 je 500. -Kč.

6.Projednání a schválení nových čelenů do SLH (mimo stanovený postup).

Na základě žádosti Řízka (p. Petr Reček) o vstup do SLH v roce 2014 s mimořádným nárokem na veškeré požitky z členství vyplívající bylo hlasováno o jeho přijmutí.

Členové avizovali, že je možné Řízka v takovémto režimu přijmout, ale na příští VH 2015 musí být účasten osobně a zajistit 50 ks výborných řízků (to vymyslel Carda ;-) !)

Hlasování o Řízkovi a řízcích

hlasování se zúčastnilo 29

pro                               29

zdržel se                         0

proti                                  0

Odhlasováno:

Řízek členem SLH od roku 2014, má nárok na povolenku, ale musí na VH dotlačit sebe a 50 ks řízků

7. Povolenky k výjezdu na startoviště.

Tomáš Prokop zopakoval účastníkům VH podmínky, za jakých se doposud vydávaly povolenky k výjezdu na startoviště na Kamenci. Požádal o včasné vrácení povolenek, které má vždy problémový průběh z důvodu nekázně některých držitelů. Upozornil, že pokud nebudou vráceny povolenky do určeného datumu, bude těmto členům povolenka již nevyřízena – nikdy ! Dále požádal o minimalizaci vydávání povolenek (již velký počet 38 ks) a lepší koordinaci při výjezdech na strat.

Pro rok 2014 bude cena za povolenku LČR zvednuta ze 100 Kč na 200 Kč.

(dodatečně vyžádáno LČR + DPH tzn. 242 Kč … 1 ks povolenky)

Hlasování o podmínce odevzdání povolenky k prodloužení do odhlasovaného termínu.Pokud nebude po tel. výzvě povolenka doručena nárok na prodloužení, vydání nové členu zaniká.

hlasování se zúčastnilo 31

pro                               29

zdržel se                         1

proti                                  1

8. Pracovní povinnost členů.

Bylo diskutováno zavedení povinné pracovní povinnosti do stanov spolku a související administrativa. Po této diskusi nebylo nalezeno kompromisní řešení a tudíž o tomto tématu nebylo ani hlasováno.

Oficiální část valné hromady byla tímto ukončena a bylo přistoupeno ke konzumaci guláše a rozličných nápojů J.

                                                                                                      

Zapsal: Tomáš Prokop

Přílohy:  Prezenční listina valné hromady SLH ze dne 7.2.2014

Zápis ověřili:

Robert Berka                                                 Libor Bryx                                                          

…………………                                       …………………….