2016 - Zápis z pravidelné valné hromady

 

SLH

Spolek létajících horalů

 IČO: 2701 4771

Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice

Výkonná rada:

Tomáš Prokop        602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert       777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bryx Libor           774 240 466Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miloš Gehr            774 558 663   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

konané dne 19. února 2016 v restauraci "Pod Kamencem" v Hraběšicích

Valná hromada zahájena v 19:00 hodin dle oficiální pozvánky

prezentace účastníků ukončena v 19:30 hodin

účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

1. ZAHÁJENÍ

Po ukončení prezentace a úvodu Tomáš Prokop seznámil členy s programem valné hromady (VH).

Dále přítomné seznámil s dosaženými úkoly a vytýčil úkoly roku následujícího, které bude muset nově zvolená výkonná rada řešit při správě spolku.

2. Volba výkonné rady a kontrolní komise VH

Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: Jaroslav Šubrt. Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 22 členů (20:00) a tím je valná hromada po vyčkávání 30 minut od zahájení usnášení schopná.

        

V tajném hlasování bylo přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

     1. Tomáš Prokop – 22 hlasů - předseda výkonné rady

     2. Robert Berka - 21 hlasů - místopředseda výkonné rady

     3. Libor Bryx - 19 hlasů – 3. člen výkonné rady

     4. Miloš Gehr - 23 hlasů - 4. člen výkonné rady – webmaster a hospodář spolku

Dále bylo přistoupeno k tajné volbě kontrolní komise. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

  1. Alina Antošová – 16 hlasů – předseda kontrolní komise.
  2. Jaroslav Šubrt – 15 hlasů – člen kontrolní komise.
  3. Pavel Horák – 14 hlasů – člen kontrolní komise.

3. Prodloužení smluv a jednání z Lčr a CHKO.

Tomáš Prokop zopakoval účastníkům VH podmínky, za jakých probíhala jednání o povolení startovacích ploch na mravenci, dále byla nastíněna problematika prodloužení povolení na další období a podmínkách určených CHKO, mezi nimiž je i zákaz pořádání hromadných akcí.

Bylo navrhnuto pokusit se tuto podmínku vypustit při dalším jednání o prodloužení.

Hlasováno:

hlasování se zúčastnilo 28

pro                               13

zdržel se                       11

proti                               4

Výkonná rada se bude snažit tuto podmínku vypustit z dalších smluv.

4. Hospodářská situace SLH .

Tomáš Prokop přítomné seznámil s hospodařením spolku v roce 2015 – mírně přebytkový rozpočet. Zůstatek – finanční rezerva po zaplacení nájmu a zákonných poplatků r. 2015 je dostačující. Dále byly nastíněny další možné výdaje roku 2016 k udržení dosavadních startovacích ploch.

5. Návrh dalšího strategie financování sdružení a vytvoření finanční rezervy k možnému vyřízení prodloužení nájmů a užívání ploch (povolení končí již na jaře roku 2016)

Po seznámení členů s novinkami,  možnostmi a  podmínkami vedoucí ke změně  financování spolku, bylo hlasováním zvoleno dosavadní způsob financování z členských příspěvků. Dále byla nastíněna problematika prodloužení povolení na další období a vhodnost vytvoření dostatečné finanční rezervy k vyřízení nutné administrativy a pravděpodobného zdražení poplatků (vyjmutí z plnění funkce lesa atd.)

6. Projednání výše členských příspěvků.

Byly nastíněny finanční potřeby spolku s dlouhodobým výhledem a navrženy příspěvky členů spolku na rok 2016 ve výši 500 Kč.

Hlasování o členském příspěvku na rok 2016 …. 500. -Kč.:

hlasování se zúčastnilo 27

pro                               26

zdržel se                         1

proti                                 0

Odhlasováno: výše členských příspěvků pro rok 2015 je 500. -Kč.

7. Projednání a schválení nových čelenů do SLH (mimo stanovený postup).

Představil nové členy, kteří podali přihlášku v roce 2016, a konstatoval, že dosavadní výkonná rada nemá námitek k přijetí těchto nových čelenů dle stanov.

Hlasování o nových členech pro rok 2016

hlasování se zúčastnilo 27

pro                               27

zdržel se                         0

proti                                  0

Odhlasováno: Nový členové byli přijati.

8. Povolenky k výjezdu na startoviště.

Tomáš Prokop zopakoval účastníkům VH podmínky, za jakých se doposud vydávaly povolenky k výjezdu na startoviště na Kamenci. Požádal o včasné vrácení povolenek, které má vždy problémový průběh z důvodu nekázně některých držitelů. Upozornil, že pokud nebudou vráceny povolenky do určeného datumu, bude těmto členům povolenka již nevyřízena – nikdy! Dále požádal o minimalizaci vydávání povolenek (již velký počet 38 ks) a lepší koordinaci při výjezdech na start.

Pro rok 2016 bude cena za povolenku LČR + DPH tzn. 242 Kč … 1 ks povolenky.

9. Posouzení stanov SLH.

Alina Antošová byla požádaná výkonnou radou o přezkoumání stanov spolku a jejich posouzení proti novému zákonu o spolcích.

Oficiální část valné hromady byla tímto ukončena a bylo přistoupeno ke konzumaci guláše a rozličných nápojů J.

                                                                                                      

Zapsal: Tomáš Prokop

Přílohy:  Prezenční listina valné hromady SLH ze dne 19. 2. 2016

Zápis ověřili:

Robert Berka                                                 Libor Bryx                                                          

…………………                                       …………………….