2017 - Zápis z pravidelné valné hromady

SLH

Spolek létajících horalů

 IČO: 2701 4771

Hraběšice 54, 788 15 Hraběšice

Výkonná rada:

Tomáš Prokop        602 133 793   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Berka Robert       777 621 828   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bryx Libor           774 240 466Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miloš Gehr            774 558 663   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis z pravidelné valné hromady

občanského sdružení

"Spolek létajících horalů" (dále jen SLH)

 

konané dne 10. března 2017 v restauraci "Pod Kamencem" v Hraběšicích

Valná hromada zahájena v 19:00 hodin dle oficiální pozvánky

prezentace účastníků ukončena v 20:00 hodin

účastníci: dle připojeného seznamu členů spolku – prezenční listina

1. ZAHÁJENÍ

Po ukončení prezentace a úvodu Tomáš Prokop seznámil členy s programem valné hromady (VH).

Dále přítomné seznámil s dosaženými úkoly a vytýčil úkoly roku následujícího, které bude muset nově zvolená výkonná rada řešit při správě spolku.

2. Volba výkonné rady a kontrolní komise VH

Přítomní byli informování o úkolech volební a mandátové komise (dále jen "VMK") a současně se ke členství do volební a mandátové komise přihlásili: Petr Lindovský. Komise oznámila, že se na valnou hromadu dostavilo 22 členů (20:00) a tím je valná hromada po vyčkávání 60 minut od zahájení usnášení schopná.

        

V tajném hlasování bylo přistoupeno k volbě čtyřčlenné výkonné rady v souladu s čl. 9-12 stanov SLH. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

     1. Tomáš Prokop – 29 hlasů - předseda výkonné rady

     2. Robert Berka - 27 hlasů - místopředseda výkonné rady

     3. Miloš Gehr - 23 hlasů - 3. člen výkonné rady – webmaster a hospodář spolku

     4.Libor Bryx - 16 hlasů – 4. člen výkonné rady

Dále bylo přistoupeno k tajné volbě kontrolní komise. VMK sečetla všechny hlasovací lístky s tímto výsledkem:

  1. Záboj Hrázský – 14 hlasů – předseda kontrolní komise.
  2. Alina Antošová – 12 hlasů – člen kontrolní komise.
  3. Petr Balcárek – 7 hlasů – člen kontrolní komise.

3. Prodloužení smluv a jednání z LČR a CHKO.

Tomáš Prokop informoval členy o probíhajících jednáních a administrativnímu vyřizování k prodloužení povolení na další období 10 let. Bude oficiálně vyřizována již pouze startovací plocha pod cestou o výměře dle skutečného vymýcení a užívání SLH cca 1700 m2.

4. Hospodářská situace SLH .

Tomáš Prokop přítomné seznámil s hospodařením spolku v roce 2016 – mírně přebytkový rozpočet. Zůstatek – finanční rezerva po zaplacení nájmu a zákonných poplatků r. 2016 je dostačující. Dále byly nastíněny další možné výdaje roku 2017 k udržení dosavadních startovacích ploch.

5. Projednání výše členských příspěvků.

Byly nastíněny finanční potřeby spolku s dlouhodobým výhledem a navrženy příspěvky členů spolku na rok 2017 ve výši 500 Kč.

Hlasování o členském příspěvku na rok 2017 …. 500. -Kč.:

hlasování se zúčastnilo 24

pro                               24

zdržel se                         0

proti                                 0

Odhlasováno: výše členských příspěvků pro rok 2015 je 500. -Kč.

6. Projednání a schválení nových čelenů do SLH (mimo stanovený postup).

Představil nové členy, kteří podali přihlášku v roce 2016, a konstatoval, že dosavadní výkonná rada nemá námitek k přijetí těchto nových čelenů dle stanov.

Hlasování o nových členech pro rok 2016,2017

hlasování se zúčastnilo 24

pro                               24

zdržel se                         0

proti                                  0

Odhlasováno: Nový členové byli přijati.

7. Povolenky k výjezdu na startoviště.

Tomáš Prokop zopakoval účastníkům VH podmínky, za jakých se doposud vydávaly povolenky k výjezdu na startoviště na Kamenci. Požádal o včasné vrácení povolenek, které má vždy problémový průběh z důvodu nekázně některých držitelů. Upozornil, že pokud nebudou vráceny povolenky do určeného datumu 31.3., bude těmto členům povolenka již nevyřízena – nikdy!

Pro rok 2017 bude cena za povolenku LČR + DPH tzn. 242 Kč … 1 ks povolenky.

           Oficiální část valné hromady byla tímto ukončena a bylo přistoupeno ke konzumaci guláše a karpatské hořké, becherovky, rumu, kontušovky a jiných rozličných nápojů J.Někteří je následně vydávili včetně guláše a tím napáchali nemalé těžkosti Kubrtovi, který musel provést celkovou očistu svého domu, hlavně pracovny, kde zvířátka spala.

                                                                                                      

Zapsal: Tomáš Prokop

Přílohy:  Prezenční listina valné hromady SLH ze dne 10. 3. 2017

Zápis ověřili:

Robert Berka                                                 Libor Bryx                                                          

…………………                                       …………………….